HABITATE
Luzulo-Fagetum păduri de fag
Asperulo-Fagetum păduri de fag
Symphyto-Fagion păduri dacice de fag
Galio-Carpinetum păduri de stejar cu carpen
Turbării cu vegetație forestieră
SPECII
Plante
Curechi de munte (Ligularia sibirica)
Roua cerului (Drosera rotundifolia)
Ferigă de baltă (Thelypteris palustris)
Rogoz (Carex appropinquata)
Vuitoare (Empetrum nigrum)
Răchiţele sau Afine de baltă (Vaccinium Oxycoccos)
Amfibieni
Buhăi de baltă cu burtă galbenă (Bombina variegata)
Triton cu creastă (Triturus cristatus)
Triton carpatic (Triturus montandoni)
Păsări
Ierunca (Bonasa bonasia)
Cocoșul de munte (Tetrao urogallus)
Codobatura galbenă (Motacilla flava)
Mamifere
Liliacul cârn (Barbastella barbastellus)
Liliacul cu urechi mari (Myotis bechsteinii)
Liliacul comun mic (Myotis blythii)
Liliacul comun (Myotis myotis)
Lupul (Canis lupus)
Ursul brun (Ursus arctos)
Râsul (Lynx lynx)
Insecte
Cosaşul transilvan (Pholidoptera transsylvanica)